Assalamu’alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh.

Adab merupakan perkara yang sangat penting, maka dari itu para ulama senantiasa memperhatikan masalah adab. Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam telah menerangkan tentang Islam secara sempurna, termasuk di dalamnya masalah adab. Adab dan akhlak yang baik adalah bagian dari amal shalih yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan.

Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda,

“sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Bukhori)

Dalam hadits lain, Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda,

“tidak ada sesuatupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor.”

Para ulama terdahulu selalu mengajarkan anak-anak mereka mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka menuntut ilmu. Imam Sufyan ats-Tsauri (wafat th,161 H) berkata

“mereka tidak menyuruh/mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu, hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun.”

Beliau juga mengatakan,

“adab itu 2/3 ilmu.”

Hiyatul ‘Auliyaa’ (VI/361), dinukil dari Min Hadyis Salaf fii Thalabil ‘Ilmi (hal.23).

Imam Muhammad bin Sirin berkata,

“Mereka (salafush shalih) mempelajari petunjuk Nabi (tentang adab) sebagaimana mereka belajar ilmu”

Adab yang baik adalah cerminan akhlakul karimah yang diteladankan Rasulullah Shalallahu’alaihi wa sallam kepada umatnya, pembinaan akhlak yang baik untuk menjadi pribadi-pribadi yang beradab merupakan tanggung jawab setiap orang tua terhadap anaknya. Pemilihan lembaga pendidikan yang berkualitas dapat membantu membina generasi usia emas dalam pembentukan akhlak dan adab untuk masa depan bangsa dan agama yang lebih baik.

Perkembangan emas pada anak berkembang pesat sejak lahir hingga 5 tahun. Untuk itu pembelajaran di usia balita seharusnya  dimulai sejak dini. Setiap anak di lahirkan dengan berpotensi untuk menjadi cerdas. Namun, lingkungan yang kurang mendukung , sarana yang tidak memadai membuat potensi itu tidak berkembang. Menumbuhkan dan melejitkan potensi kecerdasan anak pada masa usia golden age harus ada  kerja sama yang baik antara lembaga dan orang tua.

Pendidikan Anak Usia  Dini Islam Terpadu (PAUD IT) Al-Hasanah adalah lembaga pendidikan di bawah yayasan Al-Hasanah yang berdiri sejak tahun 1988. Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PADU IT) Al-Hasanah yang beralamat di Jl. Adam Malik No. 7, Kel. Pagar Dewa, Kec. Slebar, Kota Bengkulu siap bekerja sama  untuk bersama-sama membentuk kemampuan dasar pada anak usia dini yang bernuansa keislaman dengan mendirikan pendidikan play group/ kelompok bermain sejak tahun 1997.

Selain kelompok bermain A dan B, PAUD IT Al-Hasanah juga menyediakan pendidikan Play Group untuk anak didik usia 3-4 tahun.

PAUDIT-Al Hasanah-Bengkulu-Pentingnya Pendidikan Anak di Usia Dini (2)
Pendidikan playgroup atau kelompok bermain adalah satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 3-4 tahun. Kelompok bermain (playgroup) dipercaya dapat memberikan stimulasi yang baik untuk mengembangkan intelegensi, kemampuan social, dan kemampuan motorik anak.

Adapun keunggulan kegiatan pendidikan Play group/ kelompok bermain adalah sebagai berikut:

PROGRAM KEMAMPUAN DASAR

  1. Bidang kemampuan bahsa yaitu: bercanda, mendengarkan, merespon, menghafal,dsb
  2. Bidang kognitif, yaitu mengenalkan lambang bilangan, konsep bilangan, urutan bilangan bemtuk, ukuran,dsb.
  3. Bidang fisik motorik, yaitu:
    • Motorik halus (mengurus diri sendiri, melipat kertas, menempel, memgang pensoil, dsb).
    • Motorik kasar (menangkap, melempar, memantulkan bola, berjalan di atas papan titian, berlari,  melompat, dsb).
    • Mewarnai gambar, mencocok pola, melukis, menjahit, dsb)

PROGRAM DINIYAH

Untuk membangun pondasi agama yang kokoh bagi anak-anak maka play grop/kelompok bermain Al-Hasanah juga memberikan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti: mengutamakan perkenalan agama Islam sedini mungkin bahwa satu-satunya agama yang benar yaitu Islam, dengan Aqidah yang lurus sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang dilanjutkan dengan pengenalan bacaan Al-Qur’an  (metode Qira’ati) menghafal surat-surat pendek (an-nass, al-Falaq, al-Ikhlas, al-Lahab, al-‘Ashr, al-Kaustar), mengenal adab/ akhlak serta hafalan do’a-do’a sehari-hari (akan dan bangun tidur, akan dan selsai makan, keluar dan masuk WC, dll), mengenal bacaan dan gerakan sholat, mengenal siroh nabawi dan hadits-hadits nab (hadits senyum, kasih sayang, larangan marah, kebersihan, dll).

PAUDIT-Al Hasanah-Bengkulu-Pentingnya Pendidikan Anak di Usia Dini (3)
PAUD IT Al Hasanah beralamat di Jl. Adam Malik no.7, Pagar Dewa, Selebar, kota Bengkulu, di bawah pimpinan DAHLENI, S.PdI,  berdiri di bawah yayasan Al Hasanah merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu yang dapat membantu dan bekerjasama dengan orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik dalam pembinaan adab untuk anak pada usia keemasannya dengan visi  menjadi lembaga Pendidikan Qur’an berwawasan Global dan menguasai Iptek hingga terwujudnya generasi unggul yang cerdas dan Islami.

Wassalaamu ‘alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh.

Share This